ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಹೃದಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನವಿ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2019

Please join hands with the government to support the flood- affected families. Contribute generously to CMRF NATURAL CALAMITIES

know_the_cm

*************