ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

know_the_cm

(ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಬೆಂಗಳೂರು), ಜುಲೈ 07, 2020

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.

know_the_cm

know_the_cm

*************