ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನೆತೆಗೆ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ’ ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಜೂನ್ 05, 2020

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನೆತೆಗೆ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ’ ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು...

know_the_cm

*************