ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

'ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್' ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ 5ನೇ ದಿನದ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಮೇ 17, 2020

'ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್' ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ 5ನೇ ದಿನದ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ...

know_the_cm

know_the_cm

*************