ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ

know_the_cm

(ವಿಧಾನಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು), ಮಾರ್ಚ್ 05, 2020

-ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

  • ಬಜೆಟ್2020-21(ಕನ್ನಡ)


  • ಬಜೆಟ್2020-21(English)


  • ಬಜೆಟ್2020-21(ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು/Highlights)


  • *************