ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸಂದೇಶ

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರ ತೆರೆದು ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಲೂಯಿ ಬ್ರೆಯ್ಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

know_the_cm

ಜನವರಿ 04, 2020

-ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರ ತೆರೆದು ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಲೂಯಿ ಬ್ರೆಯ್ಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು.

******************