ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸಂದೇಶ

ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ, ಹೊಸ ಗನ್ನಡದ ಹರಿಕಾರ ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ನಮನಗಳು

know_the_cm

ಜನವರಿ 03, 2020

-ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ, ಹೊಸ ಗನ್ನಡದ ಹರಿಕಾರ ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ನಮನಗಳು.

******************