ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಟ

ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಟ