ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದೂರವಾಣಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ(ನಿ) 330/330ಎ

22258489

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಇ.ವಿ.ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 326

22253565

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಸ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 239

22251476

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಗಿರೀಶ್ ಹೊಸೂರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ 338

22354166

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಜಪ್ಪ 323-ಎ

22253414 / 424 / 454

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ.ಗೋಪಾಲ್ 235-ಎ

22251792

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಭೃಂಗೇಶ್ 204

22251653

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ) ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್ ರವಿ 243

22257427

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಮಿತ್ತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗೃಹ ಕಛೇರಿ-ನಿವಾಸ)
ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಲೋಕೇಶ್ 03

22353108

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ.ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ 324

22253744

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ರುದ್ರಪ್ಪಯ್ಯ 241

22350300

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ 236

22255468

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ 235

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಿ.ಡಿ. 318

22258089

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
(ಗೃಹ ಕಛೇರಿ-ಕೃಷ್ಣಾ)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್

22252572

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ.ಎಂ 363

22250905

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ)
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ 235

(ಪುಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 07.12.2020 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)