ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ದೃಶ್ಯ ಮಾಲಿಕೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ... ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ...