ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ

ವಿಧಾನಸೌಧ(ಬೆಂಗಳೂರು), ಫೆಬ್ರವರಿ 08, 2019

  • ಬಜೆಟ್2019(ಕನ್ನಡ)


  • ಬಜೆಟ್2019(English)


  • *********************************