ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶವಾರು ವಿವರ....

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಬೆಳಗಾವಿ), ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2018

  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶವಾರು ವಿವರ (Click Here)


  • ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

    ***********************************************