ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸಂದೇಶ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮೇ 07, 2019

-'ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ನೀಡಿದ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸವಣ್ಣ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೊಡುಗೆ.

-"ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ" ಎಂದು ಜೀವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ರೂಪಿಸಿದ 'ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ' ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮದೂ ಆಗಲಿ. ಅಪರೂಪದ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

----------------------