ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಟ

ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಟ

2018