ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ

(ಪುಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)